Brøyting og strøing

Ved store snøfall kan mange ha spørsmål om korleis det vert brøyta i Haram kommune. Her får du vite litt om kva forventningar du kan ha til brøytemannskapet og korleis du best kan hjelpe til sjølv.

 
Help oss å hjelpe

Ved større snøfall er som regel alt tilgjengeleg mannskap ute for å halde vegane våre opne. Bruk derfor meldingsskjemaet over slik at meldinga di når mannskpet vårt raskast mogleg.

Slik er prioriteringane til Haram kommune:

 1. Naudetatar
 2. Hovudvegar og kryss
 3. Gang- og sykkelvegar / fortau / skuleveg
 4. Skular, barnehagar, sjukeheimar, legekontor osv

Reglar for brøyting av kommunale vegar og plassar:

 • Dei viktigaste vegar og plassar skal være brøyta/rydda innan kl.07.00 etter snøfall om natta.

 • På søndagar og heilagdagar skal alle vegar og plassar være brøyta innan kl.09.00 etter snøfall om natta.

 • Elles skal alt vere brøyta/rydda så tidleg som mogeleg etter kvart snøfall.

 • Generelt gjeld at det skal brøytast etter snøfall over 10 cm. For øvrig må vegnettet til ei kvar tid vere framkomeleg med bil.

 • Høvling av vegar og plassar skal utførast så ofte som det er nødvendig eller etter ordre frå teknisk drift. 

 • Bortkøyring av snø frå vegkryss og plassar skal utførast så ofte som det er nødvendig eller etter ordre frå teknisk drift.

 • Vegane skal brøytast i full breidd. Det same gjeld for plassar.

 • Rydding av private avkøyringar ved offentleg veg er ikkje kommunen sitt ansvar. Dette gjeld også parti mellom offentleg veg og gang/sykkelveg.

 • Kommunen er ansvarleg for å fjerne høvlingskant mot private avkøyringar etter høvling på kommunale vegar og plassar.

Sist endra 15.01.2019