Opphald på institusjon

Korttidsopphald

Dette er eit tilbod til personar som ikkje kan ta omsorg for seg sjølv i ein kort periode på grunn av helsesvikt, eller i tilfelle der det er behov for for medisinsk observasjon/utredning. Opphaldet kan vare frå nokre dagar og til fleire veker.

Langtidsopphald

Dette er sjukeheimsplass med heildøgns omsorgstilbod for pleietrengjande som har behov for medisinsk- og sjukepleiefagleg oppfølging og stell gjennom døgnet. Helsesvikten må ha eit omfang som heimesjukepleie og korttidsopphald ikkje kan kompensere for.

Avlastningsopphald

Dette er eit tilbod for å avlaste pårørande med særleg tyngande omsorgsoppgåver. Tilbodet skal gjere det mogleg for pårørande å oppretthalde gode familierelasjonar, bevare sosialt nettverk og ha moglegheiter for nødvendig og regelmessig fritid.

 

 
 
Sist endra 08.11.2018

Kontaktpersonar

Servicetorget hjelper deg gjerne

Telefon : 70 20 75 00
E-post : Send e-post

Tildelingskontoret i Haram

Telefon : 91515996/47711290
E-post : Send e-post