Grensejustering

Grense mellom matrikkeleiningar kan justerast utan at det blir innhenta fråsegn om pantefråfall. Grense kan ikkje justerast i strid med føresegner gitt i eller i medhald av anna lovgiving.

Ved justering kan berre mindre areal overførast mellom dei aktuelle einingane. Einsidig overføring av mindre areal kan utførast som grensejustering.

Ved grensejustering kan arealet for involverte einingar aukast eller reduserast med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m² . Ei eining kan likevel ikkje avgi areal som i sum er meir enn 20 prosent av eininga sitt areal før justeringa. For anleggseigedom kan volumet aukast eller reduserast med inntil 5 prosent, men maksimalt 1000 m³ .

Korleis søkje om grensejustering?

 

Sakshandsaming

Sakshandsamingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 veker.

Pris 

Sist endra 24.04.2018

Kontaktpersonar

Sindre Sæter

Oppmåling
Telefon : 948 83 022
E-post : Send e-post